Overzicht leerproblemen en leerstoornissen | Eureka Onderwijs

Leerstoornissen

Checklist

Elke normale leerling zal wel op een aantal van de volgende punten moeite hebben. Vermoeidheid, zenuwachtigheid, examenangst, ... spelen ook een rol. We spreken pas van leerproblemen als er een reëel basisprobleem is.

De graad van dyslexie of aandachtsstoornissen wordt mee bepaald door het aantal kleine moeilijkheden die de jongere boven op zijn basisprobleem heeft.

Het kennen en herkennen van deze grote en kleine problemen door ouders en leerkrachten is een eerste stap tot adequate hulp.

Lees voor

Aandachtsproblemen

concentratiestoornissen

▢ verhoogde afleidbaarheid

vergeetachtigheid en verstrooidheid in alledaagse situaties

Lees, spelling- en rekenproblemen

Lees voor

▢ achterstand in lezen, spelling en/of rekenen van meer dan twee schooljaren
(dyslexie, dysorthografie, dyscalculie)

▢ bijwijzen met de vinger of potlood bij het lezen, regelmatig de tekst verliezen

▢ veel overschrijffouten, traag overschrijven

▢ problemen bij het aanleren, onthouden en opzeggen van de tafels

▢ moeilijk onthouden van spraakkundige termen en rekenkundige termen hoewel het begrip aanwezig is

▢ opmerkelijk veel rekenfouten bij heel eenvoudige bewerkingen terwijl moeilijker redeneringen vlotter gaan

omkeringen bij het noteren en lezen van cijfers, breuken, decimale getallen en tweeklanken

▢ omkeringen bij het overschrijven van het rekenmachientje

Vreemde talen

Lees voor

▢ moeilijkheden bij het leren lezen en schrijven van vreemde talen hoewel het mondelinge taalgebruik na een tijdje zeer goed kan zijn

▢ veel moeite om inzicht te krijgen in de spraakkunst (namen van de tijden, vorming van de tijden, toepassen van spraakkunstregels) maar vrij goed woordbeeld

▢ heel zwak woordbeeld en goed inzicht in spraakkunst


Taalmoeilijkheden

Lees voor

▢ laat beginnen spreken

verwarde zinsbouw, hoewel er sprake kan zijn van grote taalvaardigheid

▢ opdrachten of mededelingen totaal verkeerd verstaan of verkeerd overbrengen

▢ meer dan normale moeilijkheden bij het onthouden en nazeggen van vreemde woorden bv. dyslexie, bibliotheek

▢ moeilijk onthouden van links en rechts en van gelijkaardige termen (bv. oost en west, voor en over,...)

▢ problemen bij het oproepen van woorden die zeker gekend zijn bv. namen van kleuren, namen van mensen, geschiedkundige en aardrijkskundige namen


Oriëntatie in tijd en ruimte

Lees voor

▢ moeilijkheden bij het leren lezen van de klok

▢ moeilijkheden bij het hanteren van tijdsbegrippen in
het algemeen bv. namen van dagen,
maanden van het jaar en seizoenen

▢ de tijd slecht inschatten bv. overal te laat komen,
tijd voor een toets slecht inschatten, afspraken in verband met uren verkeerd onthouden

de weg vinden, begrippen links, rechts,
voor, na, boven, onder

orde, voorwerpen een vaste plaats geven


Psychomotorische problemen

Lees voor

▢ laat leren fietsen

▢ moeilijk leren zwemmen

▢ niet binnen de lijntjes kunnen kleuren, een schaar moeilijk hanteren, veters niet kunnen strikken

▢ gestoorde oog-handcoördinatie die zich uit in een gestoord handschrift en onhandigheid


Orde en structuur

Lees voor

▢ alles verliezen (sleutels, brooddoos, zwemzak, ...)▢ zeer wanordelijk werk op papier, geen bladspiegel▢ een boekentas die je regelmatig kunt uitmesten▢ taken vergeten af te geven of te maken, agenda onvolledig ingevuld▢ bij de overgang naar een nieuwe school de lokalen
niet vinden, de juiste boeken en schriften niet mee hebben, niet wennen aan de nieuwe busuren, ...


Geheugenproblemen

Lees voor

▢ zie andere rubrieken voor specifiekere problemen (tafels, aardrijkskundige namen, tijdsbegrippen, ...)

namen van klasgenoten en nieuwe leerkrachten met veel moeite leren

▢ onderdelen van de leerstof die zeer goed gekend waren totaal vergeten zijn

woordenschat ‘s avonds grondig kennen en er
‘s morgens helemaal niets van terechtbrengen


Sociale problemen

Lees voor

geen vrienden hebben en gauw ruzie maken

▢ enkel vrienden die veel ouder of jonger zijn

▢ zich niet aan de spelregels kunnen houden

▢ veel aandacht nodig hebben van volwassenen (storend in de klas en thuis)

▢ heel teruggetrokken leven, angst hebben voor sociale contacten